WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา
 
   
Previous


เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) วัดยานนาวา

WBTV (World  Buddhism  Television) สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  เฉลิมพระเกียรติฯ    วัดยานนาวา คือ "สื่อธรรมะเพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก" เป็นสถานีโทรทัศน์ศาสนาพุทธแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้การศึกษาในเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนในชาติเกิดความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ที่อยู่

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ  (WBTV) อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1         วัดยานนาวา เลขที่ 40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.               02 675 7134

แฟกซ์            02 675 7053

เว็บไซต์          http:www.wbtvonline.com

facebook      https://www.facebook.com/wbtv.co.th

youtube         http://www.youtube.com/user/WBTVwatyannawa

อีเมล์              wbtvwatyannawa@gmail.com

 

สัญลักษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ (WBTV)

W       คือโลกแห่งมวลมนุษย์

B        คือพุทธธรรมนิยามอร่ามศรี

T        คือสื่อวิทยุโทรทัศนีย์

V        คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกา

 

 

คำขวัญ

“สื่อธรรมะ เพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก”

 

ค่านิยมองค์กร

W = Wisdom             หมายถึง การทำงานโดยอาศัยหลักพุทธิปัญญา

B = Buddha Heart        หมายถึง การทำงานโดยมีแนวคิดร่วมกัน คือ เป็นไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

T = Teamwork            หมายถึง การทำงานเป็นทีม

V = Volunteer Spirit     หมายถึง มีจิตอาสา

 

ประวัติสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

            สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า   THE  WORLD BUDDHIST TELEVISION OF THAILAND (WBTV) เดิมมีชื่อว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เจริญพระราชศรัทธา เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดสถานีโทรทัศน์ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547  ณ  วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

            เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี เป็นระบบอะนาล๊อก (ANALOG)  ซึ่งเป็นระบบเก่า ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปในระยะไกลได้ ฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานีได้ แต่กระนั้น สถานีก็ได้ทำการออกอากาศในระบบเดิมต่อไป และดำเนินการไปเพียงประมาณ 3 เดือน ก็ต้องหยุดดำเนินการไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพราะมีเหตุขัดข้องทั้งจากระบบการออกอากาศ และการบริหารจัดการของผู้อุปถัมภ์รายเดิมของสถานี

            เนื่องจากสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องประวัติศาสตร์  เพราะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดเพื่อจะให้เป็นสถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ไว้ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวงแห่งนี้โดยเฉพาะ  ฉะนั้นเพื่อเป็นการเทิดทูนรักษาพระเกียรติคุณและประวัติศาสตร์ดังกล่าวเอาไว้ให้ได้ คณะกรรมการดำเนินงานจึงมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะรักษาและพัฒนาสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านให้มากที่สุด           เท่าที่จะทำได้

            ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว สถานีก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกโดยความอนุเคราะห์ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ผู้บัญชาการทหารบก) พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา (เสนาธิการทหารบก) และ พล.ท.กิตติทัศน์  บำเหน็จพันธุ์ (ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5) โดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้จัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ไทยทีวี โกลบอล เน๊ตเวิล์ค (THAI TV GLOBAL NETWORK, TGN) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

            นอกจากนี้ กองทัพบกก็ยังจัดหาเงินงบประมาณเพื่อสร้างห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ขนาดมาตรฐาน พร้อมกับมอบถวายกล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่สถานีอีกด้วย

            ด้วยการช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้สถานีมีความพร้อมและสามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้มากขึ้นโดยลำดับ ฉะนั้นในปี พ.ศ.2551  คณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานได้มีโอกาสฟื้นฟูและปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี ซึ่งได้หยุดดำเนินการไปเป็นการชั่วคราวแล้วนั้น ให้กลับมาดำเนินการได้อีก ทั้งนี้โดยได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิม ซึ่งเป็นระบบอนาล๊อก (ANALOG) ให้มาเป็นระบบดิจิตอล (DIGITAl)   อันเป็นระบบออกอากาศในสถานีโทรทัศน์อันเป็นสากล ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย และมีเครื่องมืออุปกรณ์ส่งสัญญาณไปได้อย่างกว้างไกลมากกว่าเดิม (ระบบเคเบิลทีวี ผ่านดาวเทียม) ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ

            พร้อมกันนี้   เพื่อให้เป็นที่สมพระเกียรติยิ่งขึ้น   คณะกรรมการดำเนินงานได้ขอพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็นสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา  THE WORLD BUDDHIST TELEVISION OF THAILAND  (WBTV)

            เนื่องในงานสมโภชพระอารามหลวง วัดยานนาวา 240 ปี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จทอดพระเนตรห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2551  โดยการกราบบังคมทูลเชิญของคณะกรรมการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา

            งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยสื่อโทรทัศน์นั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง  และในขณะเดียวกัน ก็จะต้องใช้เงินงบประมาณดำเนินการเป็นจำนวนมาก งานเผยแผ่จึงจะดำเนินไปได้ด้วยดี

            ฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินงานสถานีจึงได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพื่อนำดอกผลมาดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

          ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง จาก “สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา” โดยใช้ชื่อเป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ  วัดยานนาวา THE WORLD BUDDHIST TELEVISION OF THAILAND  (WBTV) และจากการประชุมสมัยสามัญคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา ครั้งที่ 3/2555 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารมหาเจษฎาบดินทร์    ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีการเสนอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษบางส่วนเป็น THE WORLD BUDDHISM TELEVISION OF THAILAND  (WBTV)

 

 

 WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1
วัดยานนาวา เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
Copyright © 2013, WBTVOnline.com All rights reserved. Web Design by Ns Design Web

Facebook Youtube